October 13, 2021

Newtype Haro @ 2021-10-13 23:20:14 -0700

plamo #gundam #gunpla. https://www.youtube.com/watch?v=DWnKHHWYRiE