Finnish on devil octopus

Newtype Haro @ 2023-02-11 16:20:14 -0800

. . . . #teamnewtype #newtypehq @newtypehq #plasticmodel #hafgunpla #hiarcfoundry #gunpla #gundamcommunity ... https://www.youtube.com/watch?v=CPmQCbEQMGY