Custom Build: HGUC 1/144 Kshatriya "LIZARD"

Newtype Haro @ 2019-05-19 05:56:03 -0700

MODELER: Huyuhuyu
MODEL TITLE: Kshatriya "LIZARD"
MODIFICATION TYPE: custom color scheme, kit bash, custom details, custom decals, scratch built parts
KITS USED: HGUC 1/144 Kshatriya,...